Shërbimet e turizmit balnear në Maqedoni shikuar dhe vëzhguar nga syri i klientit misterioz

KOLUMNA

Nga Mislim Zendeli

Udhëtimet turistike kanë ekzistuar edhe në kohërat më të lashta për arsye dhe qëllime të ndryshme. Nevojat e turistit që u zhvilluan dita ditës u përcollën me paraqitjen e llojeve të ndryshme të turizmit. Në kohën më të re kjo veprimtari u bë me peshë të rëndësishme ekonomike.

Sot, gjithandej nëpër botë dhe ndër ne, zhvillohen aktivitete të nduarnduarshme turistike që kanë edhe emërtime të ndryshme si: turizmi kulturor, turizmi diell-rërë, turizmi malor, turizmit dimëror, agro turizmi, turizmi me qëllime shëndetësore, etj. Njëri nga llojet e turizmit, i cili lidhet ngushtë me nevojat e njeriut për qëllime shëndetësore e që përfshin disa aktivitete, është turizmi balnear. Banjat e Dibrës, në këtë kontekst janë pjesë e ofertës turistike të turizmit shëndetësor në Maqedonine Veriperëndimore. Si shoqëri aksionare Banjat e Dibrës, promovohen si qendër për terapi ujore apo SPA, siç njihen në terminologjinë e literaturës shkencore. Këtu ofrohen kryesisht shërbime turistike shëndetësore me ndihmën e ujërave termale të shoqëruara edhe me shërbime mjeksore sipas nevojës dhe kërkesës së klientellës. Ky ‘treg turistik’ kryesisht si cak ka segmentin e turistëve të moshës së tretë, që në shumicën e rasteve janë me probleme shëndetësore. Në prospektin promotiv të këtij institucioni, mes tjerash mund të lexohet: “Në një lartësi mbidetare prej 880 metrash, në zemrën e një rripi malor të mbushur me pisha të larta, ndodhet resorti më i vjetër në rajon me emrin – Banjisht. Atmosfera e qetë dhe relaksuese nuk është e gjitha çka ofron ky resort. Në SPA hotelin në Banjisht ju ofrojmë shërbime mjekësore me ujëra termo-minerale, fangoterapi natyrale, fizioterapi dhe shumë aktivitete tjera për t’ju mbajtur në formë dhe për të regjeneruar shëndetin tuaj…”

Është më se e saktë se Banjat e Dibrës tanimë janë të njohura në hapësirat ballkanike me ofertën e tyre për shërbime SPA dhe ato shëndetësore pasi që disponojnë me faktorin natyral në rastin konkret ujërat termal. Përbërja e ujit termal shëron një sërë sëmundjesh mes tjerash: sëmundjet e aparatit lokomotor, sëmundjet e sistemit nervor, gastro-intestinal, respirator, uro-gjenital, sëmundjet endokrine, ortopedike dhe gjendjet post-traumatike, sëmundjet e lëkurës dhe të ngjashme. Krahas kësaj, klientët në këtë qendër, e përzgjedhin këtë edhe për shkak të ndikimit të faktorëve të tjerë, siç janë ajëri i pastër, ambientet e pastra rurale, lartësia e përshtatshme mbidetare për njerëz të moshave të lartëpërmendura etj.

Megjithatë, siç u theksua më lartë, faktor kryesor i zhvillimit të akëcilit lloj të turizmit paraqet infrastruktura turistike që përfshijnë objektet për akomodim dhe ato që ofrojnë shërbime me pije e ushqime bashkë me faktorin burime njerëzore. Tërësia e këtyre faktorëve në shkencën e cila merret me hulumtimin e joshjes dhe kënaqjes së konsumatorit prej dhënësit të shërbimeve të ‘industrisë së mikpritjes’ maten përmes përmbushjes së standardeve që paraqesin masë cilësore dhe sasiore të paracaktuar. Kur një hotel ofron shërbime të standardarizuara, me këtë ai siguron klientin se hoteli gjithmonë do të ofrojë një produkt apo shërbim në përputhshmëri me parametrat me të cilat ai është promovuar që në shpalljet apo reklamimet e bëra, gjithandej. Duke u bazuar në këto standarde tanimë të rregulluara dhe të harmonizuara edhe me konventa ndërkombëtare, vendosja e tre personave në kthina apo dhoma hoteliere me një sipërfaqe prej diku reth 15 metër katrorë është jashtë çdo norme akomoduese, aq më tepër kur bëhet fjalë për klientë me moshë dhe me veshtirësi dhe aftësi të zvogëluara levizëse. Sipërfaqja e këtillë e reduktuar, i kalon madje edhe kufijtë e etikës afariste të kësaj branshe. Klienti duhet të kishte lexuar vëmendshëm e me thelb, romanin “Jeta në kuti shkrepse” të Fatos Kongolit, që të mund të organizojë qëndrimin e tij në këtë ngushticë hapësinore që të ngulfat. Këtu vërejtjet dhe qortimet qëllimmira shkojnë drejtë menaxhmentit që vëmendshëm e me kujdes të respektojë standardet e akomodimit këtë aq më tepër kur të kihen parasysh standardet e aprovuara ndërkombëtare.

Për një hotel-SPA që disponon me një sasi të konsiderueshme të dhomave, të shpërndara në tri kate, ligji për veprimtari hoteliere parasheh numër të caktuar ashensorësh në përpuethshmëri me numrin e klientëve edhe atë, ndaras për personelin dhe ndaras për klientët. Në hotelin-SPA të Banjishtes lëre që nuk plotësohen kërkesat e lartpërmendura sa i përket ashensorëve, por shpesh nuk punojnë dhe janë me defekte funksionimi, madje me ditë pritet të rivëhen në funksion. Kjo vështirëson tejmase lëvizjen e klientëve nga dhomat e kateve të larta, deri te kthinat për terapi dhe pishinat me ujëra termal që gjenden në katin përdhesë. Kjo, për më tepër u pengon klientëve që kanë probleme me gjymtyrët e poshtme, pra, atyre që kanë vështirësi për të lëvizur dhe për tu zhvendosur.

Shërbimet odatare për mirëmbajtje dhe higjienë, të njohura si “housekeeping”, nuk e kanë nivelin e duhur sipas nevojës. Dihen standardet, rregullat dhe oraret e pastrimit të dhomave gjithandej nëpër vendet që zhvillojnë turizëm konkurrues balnear siç eshtë Bullgaria, Çekia, Slovakia, Hungaria etj. Pastrimi i dhomës pas qëndrimit pesë ditor, kapërcen madje duke i tejkaluar normat dhe standardet tashmë të njohura dhe të pranuara.

Nga sherbimet restorantore duhet të përmendet, me dashamirësi, me këtë rast, se hoteli për të cilin bëhet fjalë, disponon me hapësira dhe kushte të respektueshme restorantore, por që niveli i ulët i shërbimeve restorantore, e në veçanti shërbimi i kuzhinës dhe shërbimi si i tillë, lë për të dëshiruar. Njëtrajtshmëria e zërave të ngrënieve, veçmas shujta mëngjes e darkë dhe oferta e ushqimeve me përmbajtje të tepërt të kripës te të gjitha ingridentët, duhet të jetë një lëshim që nuk lejohet për asnjë shef të mirëfilltë kuzhine. Menaxhmenti i kuzhinës duhet të ketë kujdes jo vetëm për cilësinë e sasinë, por edhe për vlerat nutriciste të ushqimit.

Një segment mjaft i rëndësishëm në këtë drejtim është mirësjellja dhe tërësia e aftësive komunikuese, të dyja këto për rastin tonë janë elemente që lënë shumë për të dëshiruar. Është fakt notar se klienti për pagesën që bën pret një kundërvlerë, parasëgjithash respekt dhe mirësjellje. Edhe pse shpesh dhe gabimisht emërohen si mysafirë, klientët janë konsumatorë të cilët paguajnë për shërbimet që i marrin. Shih për këtë, ata kanë të drejtë të kërkojnë shërbime që përfshijnë të ashtuquajturën ‘volpension’ apo sherbime të plota pansionale, kurse çmimi caktohet në bazë të kërkesës dhe ofertës, si marrëveshje.

Shumë korporata hoteliere angazhojnë me pagesë të ashtuquajturit mystery guest, klientë të zakonshëm, të padukshëm, për të qëndruar nëpër këto objekte, me qëllim të marrjes së informatave të drejtpërdrejta për të shkruar pastaj raporte lidhur me realizimin e produktit hotelier si shërbim, i mirë, i keq, ose që lë për të dëshiruar. Kjo në praktikën hoteliere është metoda më e mirë për matjen e cilësisë së shërbimeve të cilat në hotelieri shquhen për nga specifikat dhe dallojnë nga shërbimet e tjera klienteliste. Në rastin tonë, kjo bëhet me qasje qëllimmirë, me dashamirësi, pa intencë, por me dëshirë që lëshimet dhe vërejtjet e lartëpërmendura të ndikojnë në përmirësime dhe korrigjime eventuale. Me këtë rast po theksojmë duke nënvizuar, se ky tekst do të duhej të shërbente si një vërejtje qëllimmirë për vetë menaxhmentin e hotelit. Kjo do të duhej të dukej si një udhërrëfyes për të vazhduar me nominimet dhe çmimet e vazhdueshme jo vetëm në Maqedoni por edhe më gjerë. Informatat për zbatimin e normave dhe standardeve në mënyrë të padukshme, duhet të jenë të mirëseardhura për çdo menaxhment.

Zbatimi dhe vënia në praktikë e standardeve në turizëm dhe hotelieri, që tanimë janë të zbatueshme madje edhe të shkruara me tekste normative ligjore, është një domosdoshmëri afariste për të gjitë pjesëmarrësit në tregun turistik. Ligji për veprimtari hoteliere ne Maqedoni kërkon zbatimin në praktikë pa përjashtime, gjitnadej.

Në bazë të kërkësave ligjore dhe praktikave të mira, menaxhmenti i banjave të Dibrës do të duhej të bënte ndonjë hap drejt përmbushjes së standardeve të njohura në aspektin e kritereve tekniko teknologjike përmes investimeve të mirëfillta për përmbushjen e këtyre standardeve. Sa i përket plotësimit të kritereve organizativo kadrovike, do të duhet të merren masa për trajnime shtesë, riedukim, apo edhe formësim i ri i personelit. Kjo vlen në veçanti për personelin e repartit të amvisërisë – housekeeping-ut, repartit të kuzhinës dhe atij shërbyes që, përmes trajnimeve plotësuese dhe workshop-eve, të arrihen zotësitë dhe aftësitë e domosdoshme për përmbushjen e kërkesave të turistit të sotëm duke krijuar kësisoj lojalitet të plotë të konsumatorit si dhe përparësi konkurruese për ndërmarrjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *